Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Tryb rozpatrywania wniosków

 

Tryb rozpatrywania wniosków

 

Organem odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie procedury wyboru jest 14 osobowa Rada powołana wyłącznie do oceny wniosków w ramach konkursów grantowych. Każdą z gmin członkowskich LGD reprezentuje w Radzie po dwie osoby (siedem gmin x 2 osoby z każdej gminy = 14 osobowa Rada).

Obecnie Rada pracuje w składzie osobowym określonym w poniższej tabeli.

 

Rada LGD Wokół Łysej Góry

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1

 

Przewodniczący Rady

Janusz Mariusz Kozera

2

Wiceprzewodniczący Rady

Leszek Trębacz

3

Wiceprzewodniczący Rady

Ewa Kaniewska

4

Sekretarz Rady

Justyna Gawlik

5

Członek Rady

Aneta Maruszak

6

Członek Rady

Przemysław Łysak

7

Członek Rady

Renata Grzegolec

8

Członek Rady

Romuald Kowaliński

9

Członek Rady

Monika Pająk

10

Członek Rady

Ryszard Pazera

11

Członek Rady

Małgorzata Wiśniewska

12

Członek Rady

Sebastian Staniszewski

13

Członek Rady

Daniel Szczodry

14

Członek Rady

Sławomir Kopacz

 

Zasady prowadzenia naboru wniosków oraz ich oceny zostały zawarte zarówno w prawodawstwie polskim, jak i w przepisach wewnętrznych, opracowanych i zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków LGD Wokół Łysej Góry.

Do najważniejszych dokumentów wewnętrznych LGD określających zasady prowadzenia naboru, oceny, rozpatrywania i wyboru wniosków do dofinansowania, którymi kieruje się w swoich pracach Rada, zaliczamy:

- Regulamin pracy Rady,

- Procedurę wyboru operacji,

- Procedurę oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,

- Procedurę odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.

 

Z chwilą ogłoszenia konkursu za pośrednictwem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach rozpoczyna się miesięczny (30 dni) okres naboru wniosków (dopuszczalny jest okres krótszy, jednak decyzją Zarządu LGD WŁG przyjęty został najdłuższy dopuszczalny czas trwania naboru, tak, aby wnioskodawcy mogli spokojnie przygotować i złożyć wnioski).

Przez cały okres naboru członkowie Rady mają prawo wglądu do wniosków przyjętych i zarejestrowanych przez Biuro LGD. Biuro LGD funkcjonuje przez cały czas trwania naboru w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Po zakończeniu naboru wniosków Przewodniczący Rady zwołuje pierwsze posiedzenie Rady, zaplanowane na dwa dni nie koniecznie przypadające po sobie (w skrajnych przypadkach posiedzenie może być wydłużone do kilku dni). W trakcie tego posiedzenia członkowie Rady zapoznają się ze wszystkimi wnioskami, które spłynęły do Biura w trakcie naboru.

Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania bezstronności wobec rozpatrywanych wniosków i podpisanie stosownego oświadczenia o bezstronności. Członkowie Rady, którzy nie są bezstronni w podjęciu decyzji o wsparciu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie operacji, zostają wykluczeni z głosowania.

Następuje to w wypadku gdy podejmowana jest decyzja o wsparciu operacji, o którą ubiegają się:

a)        członkowie Rady, lub

b)        osoby, z którymi członkowie Rady pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, lub

c)        osoby prawne, których pracownikami bądź członkami są członkowie Rady, lub

d)        osoby, wobec których członkowie Rady pozostają w stosunku podległości służbowej.

W dalszej kolejności poszczególni członkowie Rady, wyznaczeni w pierwszym dniu posiedzenia, referują poszczególne wnioski, względem których pozostają bezstronni. Po dyskusji nad każdym kolejnym wnioskiem następuje wypełnienie kart oceny zgodności z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" na lata 2009-2015. Aby projekt mógł uzyskać wsparcie musi być zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie przez członków Rady kart oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru, które podobnie jak cele i przedsięwzięcia, zostały szczegółowo opisane w niniejszej broszurze. Kryteriom przypisane zostały jasno sprecyzowane wartości punktowe, które są podstawą oceny.

Każdy z członków Rady indywidualnie przyznaje ocenę punktową każdemu projektowi wg poszczególnych kryteriów. Łączna ocena projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez wszystkich członków Rady, którzy pozostają bezstronni w stosunku do danego projektu. Takie rozwiązanie powoduje, że istnieje jedynie minimalne prawdopodobieństwo przyznania dwóm projektom takiej samej oceny łącznej.

Na podstawie wyników oceny tworzona jest lista projektów ocenionych, na której poszczególne projekty uporządkowane są od najwyżej do najniżej ocenionego,
a następnie określa, które projekty mieszczą się w limicie dostępnych środków.

Jeśli zatem w ramach poszczególnych konkursów grantowych do biura LGD wpłyną wnioski o łącznej wartości przekraczającej limit dostępnych środków, to Rada może wybrać jedynie te, które mieszczą się w limicie środków.

Po dokonaniu ww. czynności Rada informuje wnioskodawców o wynikach oceny. Wnioskodawcy mogą wnieść odwołania od decyzji Rady. Dotyczyć one mogą jedynie kwestii oceny punktowej wniosków. Następnie, na kolejnym posiedzeniu Rada rozpatruje ewentualne odwołania i zatwierdza ostateczną listę operacji wybranych do dofinansowania. Decyzja ta jest ostateczna. O swojej decyzji Rada indywidualnie informuje każdego wnioskodawcę.

Następnie wnioski, które zostały wybrane wraz z uchwałami Rady (rada podejmuje wszystkie decyzje kolegialnie w drodze głosowania jawnego nad uchwałami) oraz całą dokumentacją konkursową są przekazywane do właściwej instytucji, tj. do:

- Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach - w przypadku działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - w przypadku działań: małe projekty oraz odnowa i rozwój wsi.

Dopiero te instytucje mają prawo sprawdzania wniosków pod względem merytorycznym i formalnym. Rola LGD w ocenie wniosków kończy się zatem z chwilą przekazania dokumentów do tych instytucji. Zatem LGD odpowiada za przeprowadzenie naboru oraz ocenę zgodności projektu z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru. Lista operacji wybranych do dofinansowania będąca efektem pracy Rady może jednak ulec zmianie po dokonaniu oceny wniosków przez ŚBRR i OR ARiMR. Projekt może bowiem być zgodny z LSR i otrzymać wysoką ocenę punktową w odniesieniu do poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru, a jednocześnie może być np. niekompletny lub niezgodny z zasadami ogólnymi poszczególnych konkursów grantowych określonych we właściwych rozporządzeniach. Na etapie oceny dokonywanej przez Radę takie uchybienia nie mogą być sprawdzane, a w szczególności nie mogą być podstawą do odrzucenia wniosku przez LGD. Dopiero wymienione wyżej instytucje dokonują tej ostatecznej oceny i to z tymi instytucjami wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu pomocy. Dopiero od tego momentu może być określany mianem beneficjenta.

 

Podsumowując należy przypomnieć, że wszystkie konkursy grantowe, które będą realizowane przez LGD Wokół Łysej Góry odbywają się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów, co oznacza, że należy w całości sfinansować dane przedsięwzięcie z własnych środków (w tym pochodzących np. z kredytu), a dopiero w dalszej kolejności ubiegać się o refundację na zasadach określonych w umowie o dofinansowaniu.

 

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x