Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

 

Celem działania jest udzielenie wsparcia finansowego na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Beneficjentami operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

Osoby te muszą jednakże mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operacje na terenie objętym lokalną strategią rozwoju, w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

· usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

· usług dla ludności

· sprzedaży hurtowej i detalicznej

· rzemiosła lub rękodzielnictwa

· robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych

· usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem

· usług transportowych

· usług komunalnych

· przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

· magazynowanie lub przechowywanie towarów;

· wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy;

· rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

Koszty kwalifikowane dotyczyć mogą:

1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki

2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki

3. zagospodarowania terenu

4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi wyposażenia i sprzętu

5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:

a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych

b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe

7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczającej ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Warunki, które należy spełnić by otrzymać pomoc:

1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:

· gminy wiejskie lub

· gminy wiejsko-miejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

· gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa w pkt 3

5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej

6. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik (beneficjenci szczegółowo wymienieni powyżej) który:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia;

c) ma miejsce zamieszkania należące do:

- gminy wiejskie lub

- gminy wiejsko-miejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z poźn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych;

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

h) jeżeli za rok poprzedzający rok założenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatności do gruntów rolnych.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć 100 000 zł.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

UWAGA: Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach działania wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania 200 000 zł.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji

     1.Powierzchnia gospodarstwa rolnego, którą posiada wnioskodawca, lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym:

- do 5 ha – 4 pkt.,

- więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha – 2 pkt.,

- powyżej 10 ha – 1 pkt.

     2.Wnioskowana kwota:

- do 30 tys. zł – 4 pkt.,

- więcej niż 30 tys. zł i mniej niż 50 tys. zł – 2 pkt.

- powyżej 50 tys. – 1 pkt.

     3.Liczba planowanych do stworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie:

- więcej niż 1 – 4 pkt.,

- 1 – 2 pkt.,

- mniej niż 1 – 0 pkt.

     4.Wykorzystanie technologii informatycznych:

- w działalności, której dotyczy operacja zostaną wykorzystane technologie informatyczne – 3 pkt.

- w działalności, której dotyczy operacja nie zostaną wykorzystane technologie informatyczne – 0 pkt.

     5.Rodzaj działalności gospodarczej:

- działalność, której dotyczy operacja bezpośrednio związana jest z sektorem turystycznym albo sektorem usług albo produktami lokalnymi – 5 pkt.

- działalność, nie dotyczy sektora turystycznego, sektora usług i produktów lokalnych – 0 pkt.

     6.Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:

- projekt zgodny z celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt.

     7.Wykorzystanie lokalnych zasobów:

- projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego i przyrodniczego – 10 pkt.

- projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt.

- projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.

     8.Komplementarność operacji do innych operacji/projektów zrealizowanych/realizowanych na obszarze objętym LSR niezależnie od źródła ich finansowania:

- projekt komplementarny jest z więcej niż 4 innymi operacjami/projektami – 4 pkt.

- projekt komplementarny jest z nie więcej niż z 4 innymi operacjami/projektami – 2 pkt.

- projekt nie jest komplementarny z innymi operacjami/projektami – 0 pkt.

     9.Operacja jest komplementarna i uzupełnia zakres innych operacji/projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR:

- projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.

- projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt.

- projekt nie jest komplementarny z innymi operacjami/projektami – 0 pkt.

   10.Realizacja operacji:
   - przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu zawartych w LSR          5 pkt.

- nie przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu zawartych w LSR – 0 pkt.

 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest:

-uzyskać przyjajmniej 5 punktów na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

 

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x