Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
      
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 23 lipca 2017
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy

Sprawy członkowskie

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Członkowie LGD dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

 

Członkiem zwyczajnym LGD może być:

 

a) osoba fizyczna, która:

- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

- jest pełnoletnia,

- posiada pełną zdolną do czynności prawnych,

- posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, bez względu na miejsce zamieszkania,

- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

- przedstawi pisemną rekomendację (wskazanie) udzieloną przez:

§       działającego na obszarze, którego dotyczy LSR, partnera społecznego i gospodarczego,

§       lub gminę wiejską,

§       lub gminę miejsko-wiejską,

§       lub związek międzygminny,

§       lub inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia,

§       lub innego przedsiębiorcę,

§       lub grupę 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze, którego dotyczy LSR,

- złoży deklarację członkowską.

 

b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:

- działa na obszarze, którego dotyczy LSR,

- przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD,

- złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD. 

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w LGD następuje na podstawie uchwały Zarządu LGD przyjętej zwykłą większością głosów.

 

Członek zwyczajny LGD jest obowiązany:

1) propagować cele LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie

 

Członek zwyczajny LGD ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz LGD,

2) brać udział w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych,

3) składać Zarządowi LGD wnioski dotyczące działalności LGD,

4) brać udział w organizowanych przez LGD przedsięwzięciach o charakterze

informacyjnym lub szkoleniowym,

5) wstępu na organizowane przez LGD imprezy kulturalne.

 

Członkiem wspierającym LGD może być osoba fizyczna i osoba prawna.

W celu przyjęcia w poczet członków wspierających zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, powinna złożyć Zarządowi LGD oświadczenie woli.

Przyjęcie w poczet członów wspierających dokonuje się w takim samy trybie, jaki zosta określony w Statucie dla członków zwyczajnych, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagana rekomendacja

Formę i rodzaj wspierania LGD członkowie wspierający ustalają z Zarządem LGD w odrębnej umowie.

Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach LGD z głosem doradczym, zgłaszać do władz LGD wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez LGD zadań i uchwał.

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie. Ustanie członkostwa wspierającego i skreślenie z listy członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie jak w przypadku członkostwa zwyczajnego.

 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla LGD.

Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez LGD, z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

 

Skreślenie z listy członków LGD następuje przez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu

2. Wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz LGD,

b) za działanie na szkodę LGD,

c) za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach LGD,

d) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

e) cofnięcia rekomendacji,

3. Śmierć członka LGD w przypadku osób fizycznych lub utratę osobowości prawnej w przypadku osób prawnych.

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

Obowiązujące stawki składek członkowskich

- osoby fizyczne – 40 zł w skali roku,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 50 zł w skali roku,

- stowarzyszenia do 50 członków – 50 zł w skali roku,

- stowarzyszenia od 51 do 100 członków – 100 zł w skali roku,

- stowarzyszenia powyżej 100 członków – 200 zł w skali roku,

- instytucje Kultury i jednostki pomocy społecznej posiadające osobowość prawną – 50 zł w skali roku,

- jednostki samorządu terytorialnego – 5000 zł w skali roku,

- spółki i spółdzielnie – 400 zł w skali roku.

 

Składkę członkowską można zapłacić w jeden z niżej podanych sposobów:

- przelewem na rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce

15 1140 2020 0000 5130 5300 1001

- gotówką w biurze LGD w Bielinach, ul. Partyzantów 3

 

Dokumenty do pobrania
 
 
 
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
System Informowania Mieszkańców
Aby otrzymywać informacje SMS, dopisz swój numer telefonu komórkowego.


lcoi
Turystyka wokół Łysej Góry
Statystyki
Licznik odwiedzin:
2113995
Dzisiaj:
145
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.196.2.136
Pogoda
Facebook
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI